Warszawa, w dniu 1 kwietnia 1968 roku

W ostatnich tygodniach na terenie kraju zaszły niepokojące wydarzenia, które poruszyły opinię publiczną, również młodzież i wiernych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Z tego powodu Konsystorz wyraża głęboką troskę i zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w naszym kraju. Niestety, nie jesteśmy w stanie objąć całego obrazu wydarzeń, ich źródeł, rozmiarów, ani ewentualnych konsekwencji.

W każdej jednak sytuacji Kościół musi pozostać wierny powierzonemu sobie posłannictwu jakim jest pojednanie, oraz kierować się w działaniu powierzonymi sobie środkami zwiastowaniem apostolskim i modlitwą.

Dlatego, stojąc na stanowisku lojalności wobec Władzy Państwowej w tym, co dotyczy naszych obywatelskich obowiązków oraz dobra całego narodu, umacniania sprawiedliwości i ładu społecznego, Konsystorz wyraża głęboki żal, że doszło do użycia przemocy wobec młodzieży akademickiej, że zarówno studenci, jak milicjanci i osoby postronne, ponieśli szkody cielesne i moralne.

Jednocześnie Konsystorz wyraża nadzieję, że powołane władze postępować będą - stosownie do autorytatywnych wypowiedzi - z całym poczuciem sprawiedliwości, aby nikomu nie stała się krzywda i aby wzburzone umysły zostały uspokojone, widząc jawne dowody rozważnego postępowania.

Konsystorz wzywa wiernych do ofiarnej służby na rzecz człowieka oraz aby swoją osobistą postawą realizowali zadanie pojednania między ludźmi i wszędzie gdziekolwiek się znajdują przyczyniali się do łagodzenia napięć, w duchu przykazania miłości.

Konsystorz wzywa wiernych Kościoła, a także chrześcijan innych wyznań, do gorącej, zaangażowanej modlitwy o naszą Ojczyznę, za młodzież i za ludzi, którym została powierzona władza, aby ją wykonywali dla ogólnego dobra tak na terenie naszego kraju, jak i w stosunkach międzynarodowych, aby mógł być zachowany wewnętrzny i zewnętrzny pokój.