19 listopad 2022

Niedziela Wieczności
Ps 126        Iz 65, 17-25    Obj 21, 1-7
Kaz.: Mk 13, 28-37

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek, 17 listopada 2022 r. zmarła w wieku 91 lat śp. Maria Alama. Pamiętamy ją jako uśmiechniętą, spokojną i skromną osobę, przez lata związaną z naszą diakonią, pomagającą i wspierającą bliźnich w potrzebie. Pogrzeb śp. Marii Alamy odbędzie się we wtorek, 22 listopada o godz. 12.00 w naszym kościele, a potem odprowadzimy Zmarłą na nasz cmentarz przy ul. Żytniej 42.
W modlitwie łączymy się z dziećmi, wnukami i prawnukami Zmarłej.

*

W dziesiątą rocznicę śmierci wspominamy Martę Jurowską-Wernerową, żołnierza Powstania, chemiczkę, społeczniczkę, autorkę audycji radiowych i książek popularno-naukowych, zmarłą 16 listopada 2012 roku. (wspomnienie córek). Trudno uwierzyć, że to już dziesięć lat, jak nas opuściła, a wydawało nam się, że będzie z nami zawsze.  Nadal mamy wrażenie, że jest blisko, tylko Jej nie widzimy, że opiekuje się swoimi dziećmi, wnukami i prawnukami, swoimi przyjaciółmi… Była oparciem dla tylu osób, nawet w ostatnim okresie, w chorobie, znajdowała czas i siłę, żeby kogoś wspomóc, podtrzymać na duchu.  Wymagała od siebie nie narzucając otoczeniu swoich wyborów, można powiedzieć, że swoimi działaniami podniosła poprzeczkę tak wysoko, że trudno jest Ją naśladować. Pamiętała o wszystkich, z którymi się spotkała, interesowała się ich życiem, problemami, pomagając jak potrafiła, jeśli nie mogła inaczej – to dobrym słowem i ciepłym, pełnym troski zainteresowaniem. Co jakiś czas docierają do rodziny opowieści osób, które wspominają dobro, jakie im okazała.
Ukształtowało Ją, jak wielu ludzi z tego pokolenia, harcerstwo z jego nastawieniem na drugiego człowieka, na pomoc innym, z ideą życia będącego służbą drugiemu człowiekowi. Należała do 8. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej „Puszcza”, a w czasie okupacji do 4. WŻDH „Knieje”. Jak inne harcerki, zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, brała udział w akcjach Małego Sabotażu. W czasie Powstania była przydzielona do zgrupowania Żyrafa I, jako telefonistka w obwodzie Żywiciel, pod pseudonimem „Przyjaciel”. Po latach należała do Solidarności i w okresie stanu wojennego zajmowała się kolportażem prasy.
Była społecznikiem z powołania. Przez wiele lat działała dla swojego Kościoła w punkcie rozdawnictwa leków oraz w Diakonii, ale pomagała także wielu różnym osobom w rodzinie i w miejscu zamieszkania. Nie zostawiała nikogo bez pomocy, umiała swoimi drogami dotrzeć tam, gdzie wydawało się to niemożliwe i załatwić potrzebną sprawę, leki, niezbędne przedmioty dla niesprawnych osób.
W uznaniu zasług dla społeczności  swojego ukochanego Kościoła w 2015 roku została Jej przyznana pośmiertnie nagroda za wybitne zasługi w pracy na rzecz bliźniego w ciągu całej służby w Diakonii.
Czytając ulubiony wiersz Marty, napisany przez Ludmiłę Marjańską, można pomyśleć, że był napisany  specjalnie dla Niej:
„Bez ludzi nie istnieję. Jestem pustym naczyniem, wyschłym korytem, którym piasek pustynny płynie. Ich bliskość jest jak woda: jałową ziemię użyźni i dojrzeją  w ogrodach owoce dla moich bliźnich.”

*

70 lat temu, 16 listopada 1952 roku, został ordynowany na duchownego Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce, ks. Zdzisław Tranda.
Ks. Zdzisław był długoletnim pastorem w parafii w Zelowie (1952-1982) oraz duszpasterzem w parafiach w Pstrążnej, Strzelinie, Łodzi, a także drugim proboszczem w parafii w Warszawie. W latach 1978–2002 pełnił funkcję biskupa naszego Kościoła. W latach 1990-1993 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1993 roku, ustępując z urzędu prezesa PRE, dokonał surowego rozrachunku z przeszłością. Uznał, że błędem było poparcie PRON-u w 1982 roku, a poparcie stanu wojennego było wyrazem słabości oraz braku odwagi.
W latach 1997-2005 zajmował stanowisko przewodniczącego Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Jest honorowym prezesem Stowarzyszenia DEOrecordings.
W 2002 roku został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est. W roku 2012 został laureatem Nagrody „Pontifici – Budowniczy mostów”. W styczniu 2021 roku otrzymał Nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej.
Sześćdziesiąt pięć lat (1953-2018) żył w związku małżeńskim z Janiną z d. Bolesławską. Doczekał się dwojga dzieci: Andrzeja i Hanny, a także trojga wnucząt i sześciorga prawnucząt. Jego braćmi byli ks. Bogdan i Edward Trandowie, a bratankiem ks. Lech Tranda.
W 2020 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Semper ukazała się publikacja zbiorowa pt. „Człowiek mądrego serca: Zdzisław Tranda. Pastor — biskup — ekumenista”.
W laudacji wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia nagrody „Pontifici” Jan Turnau powiedział:
„Jest człowiekiem głęboko uczciwym, pryncypialnym, odważnym, ale w równej mierze rozważnym. Mądrze unika skrajności w sądach o sprawach i ludziach, stara się zawsze jednoczyć, nie dzielić. Wraz z całym swoim Kościołem był zdecydowanym obrońcą praw człowieka, wolności politycznej, solidarności z głównym „opornikiem”, tamte zasady postępowania łączył jednak z solidarnością wobec innych Kościołów mniejszościowych. Bronił ich przed krytyką ignorującą uwarunkowania, ów fakt fundamentalny, że o wiele łatwiej być odważnym mając miliony wiernych niż tylko tysiące.
Oczywiście brał również w obronę nasz wielki Kościół, a przecież było za co go krytykować, albowiem nie uczył się on ekumenizmu w tempie ekspresowym. Wszyscy uczymy się tego stopniowo, a biskup Zdzisław jest tu prymusem. Gdy zaś już jestem przy jego postępach w nauce, to pochwalę się, że wiem o nim coś z jego czasów szkolnych. Do gimnazjum zaraz po wojnie uczęszczał w Radomiu przez rok z moim kuzynem, który mi opowiadał, że Zdzisław był w klasie nie tylko najlepszym matematykiem; był w ogóle — można by rzec — najlepszym we wszystkim, miał autorytet niebywały. I tak już jest w tylu środowiskach przez tyle, tyle lat!
Biskup jest nazywany w naszym Kościele pontifexem, czyli budowniczym mostów. Nasz dzisiejszy Laureat jest w takim razie biskupem z samej swej natury i z tegoż powodu zasługuje znakomicie na nasze łacińskie określenie. Zaprawdę, czyli amen!”.

*

W dzisiejszym nabożeństwie uczestniczą: Jenny Dobers – Chaplain for the Uniting Church in Sweden oraz Dimitris Bookis – Evangelical Church of Greece, którzy reprezentują komitet wykonawczy Europejskiego Oddziału ŚWKR. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie z naszymi gośćmi przy herbacie w domu parafialnym.

***

1. Nabożeństwo w Pierwszą Niedzielę w Adwencie, 27 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Za tydzień, po nabożeństwie w sali parafialnej, odbędzie się debata na temat porządku nabożeństwa w naszym kościele w Niedzielę Izraela. Moderatorką spotkania  będzie Matylda Winnicka. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.   
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Diakonia dyżuruje środy w godz. 10.00-12.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Za tydzień, w Pierwszą Niedzielę Adwentu, rozpoczynamy dystrybucję świec diakonijnych w ramach ekumenicznej inicjatywy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt świec 10 i 20 zł. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Zachęcamy do wspierania akcji!
6. W kancelarii parafii wyłożona jest lista, na którą można wpisać się z ofiarą na paczki świąteczne dla dzieci. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Gwiazdka dla dzieci 2022”.
7. Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza  na spotkanie 21 listopada, o godz. 17.30 w sali parafialnej, przy ul. Kredytowej 4. Tematem spotkania będzie: „Światowa Federacja Luterańska – przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie w 2023 roku”. Temat przedstawi Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - rzeczniczka prasowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Serdecznie zapraszamy.
8. W najbliższy piątek 25 listopada o godzinie 18.00 odbędzie się w naszym kościele organizowana wraz z Fundacją Wiara i Tęcza modlitwa kanonami ekumenicznej wspólnoty z Taize. Zapraszamy wszystkie osoby do wspólnej modlitwy śpiewem.
9. Kolejne spotkanie z cyklu „Południe z Biblią” odbędzie się środę, 23 listopada, o godz. 12.00 w parafii, w sali konferencyjnej na parterze.
10. Również w środę, 23 listopada, studium biblijne rozpocznie się o godz. 18.00, a zajęcia dotyczące nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia te odbywać się będą w sali parafialnej i przez platformę Skype. Medytacje chrześcijańskie odbędą się o godz. 19.00.
11. Następne zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się w sobotę, 26 listopada, o godz. 10.30 w parafii.
12. Staraniem Diakonii warszawskiej wydany został kalendarz ścienny na 2023 rok i zaprojektowane zostały kubki ceramiczne z logo parafii. Cena kalendarza wynosi 25 zł a kubka 35 zł. Nabyć je można w kancelarii parafii. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc bliźnim.
13. Na skutek wewnętrznego konfliktu w łonie Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, w konsekwencji którego 11 członków zespołu złożyło rezygnację, Kolegium Kościelne po spotkaniu członkami chóru, podjęło decyzję o zawieszeniu od 21 listopada 2022 r. działania zespołu, pozostawiając decyzję o dalszym istnieniu i działalności chóru najbliższemu wiosennemu OZZ. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 17 listopada 2022 r.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 917 zł. Ofiary można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem „Kolekta z dnia 20.11.2022”.
15. Stan Fundusz Ukraina na 9.11.2022 r. wynosi: do tej pory wpłacono 61.054,83 zł. + 220 EUR, wykorzystano 47.796,83 zł, a pozostało 13.258,00 zł + 220 EUR.
16. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich do sali parafialnej na kawę i herbatę.  

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Chrześcijaństwo

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Protestantyzm

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Ewangelicyzm reformowany

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.