08 kwiecień 2022


PREGULAMIN PARAFII EWANGELICKO-REFORMOWANEJ W WARSZAWIE


Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
1.    Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, zwana dalej parafią, jest jednostką organizacyjną Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, która ma podstawę normatywną w ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 483), ma osobowość prawną i działającą na terenie województwa mazowieckiego, a w szczególności miasta stołecznego Warszawy.
2.    Siedzibą organów parafii jest dom zborowy im. Jana Łaskiego w Warszawie przy alei „Solidarności” 76a.
3.    Ogół wiernych należących do parafii tworzy zbór.
4.    Parafia ma ustrój określony przez Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5.    Parafia podlega wpisowi do właściwych rejestrów państwowych.
6.    W granicach określonych Prawem wewnętrznym parafia ma prawo do:
a)    nabywania, posiadania, zbywania oraz zarządzania nabytym lub ofiarowanym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
b)    zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami, np. autorskimi.
7.    Parafia może tworzyć placówki kaznodziejskie.
8.    Agendami parafii m.in. są:
a)    Diakonia parafii,
b)    cmentarz,
c)    Szkoła Niedzielna,
d)    Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza,
e)    chór.

§ 2
1.    Zadania i cele parafii określa Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i regulaminy uchwalone przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.
2.    Parafia podejmuje i kontynuuje przedsięwzięcia służące rozwojowi zboru oraz całego Kościoła jako wspólnoty chrześcijan wyznania ewangelicko-reformowanego.
3.    Parafia dba o znajdujące się na jej terenie obiekty sakralne, nieruchomości, pamiątki i zabytki.
4.    Parafia pokrywa swoje potrzeby materialne z dochodów uzyskiwanych ze swojego majątku, ze składek, ofiar, darowizn, dotacji, działalności gospodarczej oraz z innych wpływów.

§ 3
Organami parafii są:
a)    Ogólne Zgromadzenie Zboru,
b)    Kolegium Kościelne,
c)    proboszcz albo administrator,
d)    prezes Kolegium i wiceprezes Kolegium,
e)    komisja rewizyjna.

§ 4
Parafia posługuje się w swej działalności prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, Prawem wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminami ogólnokościelnymi i parafialnymi oraz Regulaminem parafii uchwalonym przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.

§ 5
Parafii przysługuje prawo odwołania się do Synodu w sprawach podlegających zatwierdzeniu przez Konsystorz.

Rozdział II
CZŁONKOWIE PARAFII

§ 6
1.    Członkiem parafii może być osoba, która wykaże swą przynależność do wyznania ewangelicko-reformowanego świadectwem chrztu, konfirmacji, konwersji lub chrztu w wieku dorosłym, albo w inny niebudzący wątpliwości sposób.
2.    Członkiem parafii może być także osoba innego wyznania należąca do Kościoła, z którym Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej utrzymuje wspólnotę w głoszeniu Słowa Bożego i usługiwaniu sakramentami.
3.    Potwierdzeniem członkostwa jest wpis do rejestru członków parafii.
4.    Osoba, która zmieniła wyznanie lub zadeklarowała członkostwo w innej parafii, przestaje automatycznie być członkiem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

§ 7
Członek parafii zobowiązany jest do życia i postępowania w myśl zasad Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w tym:
a)    uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych,
b)    czynnego uczestniczenia w życiu parafii,
c)    wychowania swoich dzieci zgodnie z zasadami wyznania ewangelicko-reformowanego,
d)    świadczeń materialnych według przepisów obowiązujących w parafii, w szczególności do bieżącego uiszczania składek parafialnych.

§ 8
1.    Czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną, chyba że zostali z tego obowiązku zwolnieni przez Kolegium Kościelne. Zaleganie w opłacaniu składek parafialnych za poprzedni rok kalendarzowy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego.
2.    Bierne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy ukończyli 21 lat i mają czynne prawo wyborcze.

§ 9
Członkowi parafii przysługuje prawo do opieki duszpasterskiej oraz wsparcia duchowego i – w miarę możliwości – materialnego ze strony zboru.


Rozdział III
OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU

§ 10
Ogólne Zgromadzenie Zboru jest najwyższym - prawodawczym i kontrolnym - organem parafii.

§ 11
Ogólne Zgromadzenie Zboru tworzy ogół członków parafii posiadających czynne prawo wyborcze.
Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestników, jeśli zostało ogłoszone we właściwym trybie, określonym w niniejszym regulaminie.

§ 12
1.    Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru należy w szczególności:
a)    planowanie pracy parafii oraz nadzorowanie administracji, w tym działalności gospodarczej i finansowej,
b)    wybór proboszcza, prezesa i członków Kolegium Kościelnego, komisji rewizyjnej, delegatów na Synod oraz zgłaszanie kandydatów na biskupa, na członków Konsystorza i do wszystkich innych wybieralnych organów Kościoła,
c)    uchwalanie Regulaminu parafii lub jego zmian,
d)    zatwierdzanie sprawozdań z działalności Kolegium Kościelnego i sprawozdań komisji rewizyjnej oraz udzielanie Kolegium Kościelnemu absolutorium,
e)    uchwalanie budżetu parafii i ustalanie wysokości składek parafialnych,
f)    zajmowanie stanowiska w sprawach ogólnokościelnych, w tym uchwalanie wniosków na Synod.
2.     Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru w sprawach:
a)    nabywania, sprzedaży oraz obciążania własności nieruchomej parafii, oddawania w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 3 lata,
b)    zaciągania przez parafię pożyczek, jeżeli nie znajdują one pokrycia w stałych przychodach,
c)    zbywania ruchomości przedstawiających wartość historyczną, naukową lub artystyczną,
wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz.
Zatwierdzenia wymagają także te uchwały, których realizacja przekracza możliwości finansowe parafii (zgodnie z art. 21 p. 2 Prawa wewnętrznego).

§ 13
1.    Ogólne Zgromadzenie Zboru zbiera się co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym na zebraniu zwyczajnym, a w razie potrzeby na zebraniu nadzwyczajnym.
2.    Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Kolegium Kościelne.
3.    Zebranie nadzwyczajne może być zwołane: z inicjatywy własnej Kolegium Kościelnego, z inicjatywy komisji rewizyjnej, na wniosek pisemny Konsystorza lub na wniosek pisemny co najmniej 10 członków zboru.

§ 14
1.    Zawiadomienie o zebraniu powinno być ogłoszone podczas 3 kolejnych nabożeństw niedzielnych lub przekazane korespondencyjnie w formie pisemnej wszystkim członkom parafii na 3 tygodnie przed zebraniem. Osoby, które chcą otrzymywać zawiadomienie drogą elektroniczną zamiast pocztą tradycyjną, zgłaszają pisemnie ten fakt w kancelarii parafii wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej. Powiadomienie drogą elektroniczną jest równoznaczne z powiadomieniem skutecznym.
2.    Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinno zawierać następujące informacje:
a)    datę zebrania, godzinę rozpoczęcia oraz miejsce obrad,
b)    proponowany porządek obrad oraz treść uchwał zgłaszanych przez Kolegium Kościelne,
c)    określenie terminu zgłaszania przez członków parafii do Kolegium Kościelnego uzupełnień porządku zebrania oraz wniosków na Ogólne Zgromadzenie Zboru,
d)    określenie terminu zgłaszania przez członków parafii do Kolegium Kościelnego kandydatów do wszystkich wybieralnych organów Kościoła, jeżeli w porządku obrad znajduje się ich wybór.
e)    informację o formie Ogólnego Zgromadzenia Zboru: stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej.
3.    Przygotowanie nadzwyczajnego zebrania odbywa się według tego samego trybu, co przygotowanie zebrania zwyczajnego.
4.    Kolegium Kościelne zawiadamia Konsystorz o terminie Ogólnego Zgromadzenia Zboru najpóźniej na 21 dni przed terminem zebrania. Nadanie zawiadomienia w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe wywołuje skutek równoważny skutecznemu zawiadomieniu.
5.    Porządek obrad zwyczajnego zebrania powinien obejmować:
a)    przyjęcie protokołu poprzedniego Ogólnego Zgromadzenia Zboru,
b)    sprawozdanie Kolegium Kościelnego i/lub sprawozdanie proboszcza (administratora) parafii z życia religijnego oraz sprawozdania agend parafii,
c)    sprawozdanie finansowe, preliminarz budżetowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu), jeśli zebranie zwołane jest po zakończeniu roku finansowego,
d)    sprawozdanie komisji rewizyjnej – co najmniej raz w roku,
e)    dyskusję nad sprawozdaniami,
f)    zatwierdzenie sprawozdań,
g)    uchwalenie preliminarza budżetowego,
h)    udzielenie Kolegium Kościelnemu absolutorium po przedstawieniu sprawozdania finansowego,
i)    inne sprawy należące do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru, w których zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii lub powzięcia uchwał.
6.    Wszystkie sprawozdania muszą mieć formę pisemną i być udostępnione członkom parafii przynajmniej 7 dni przed zebraniem. Umieszczenie sprawozdań w formie elektronicznej na forum internetowym prowadzonym przez Parafię czyni zadość wymogowi udostępnienia. W przypadku umieszczenia sprawozdań w formie elektronicznej na forum internetowym prowadzonym przez Parafię, za zgodą zboru można zrezygnować z obowiązku ich odczytania w trakcie Ogólnego Zgromadzenia Zboru.
7.    Przy wejściu na salę obrad w formie stacjonarnej lub hybrydowej członkowie zgromadzenia podpisują listę obecności i otrzymują mandat. Osobną listę obecności podpisują członkowie parafii nieposiadający czynnego prawa wyborczego oraz goście zaproszeni przez prezesa Kolegium Kościelnego.
8.    Zasady organizacji, przeprowadzenia obrad oraz głosowań OZZ w formach zdalnej lub hybrydowej określa regulamin uchwalony przez OZZ, a w sytuacji jego braku, w stanach nadzwyczajnych w rozumieniu Konstytucji RP lub w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia epidemicznego przez Kolegium Kościelne.

§ 15
1.    Otwarcia Ogólnego Zgromadzenia Zboru dokonuje prezes Kolegium Kościelnego, po czym przewodniczenie obejmuje przewodniczący bądź jego zastępca, obaj wybrani na poprzednim zebraniu. Kandydata na przewodniczącego następnego zgromadzenia zgłasza Kolegium Kościelne. Dodatkowi kandydaci mogą być zgłoszeni przez członków zgromadzenia. Przewodniczącym zgromadzenia nie może być członek Kolegium Kościelnego ani osoba kandydująca do wybieranych na tym zebraniu gremiów kościelnych.
2.    Przewodniczący zgromadzenia prowadzi obrady, w tym:
a)    powołuje sekretarza zgromadzenia,
b)    stwierdza i ogłasza liczbę członków zgromadzenia na podstawie listy obecności,
c)    powołuje, w razie potrzeby, komisję skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób; członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby jednocześnie kandydujące w wyborach,
d)    odczytuje i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad z ewentualnymi poprawkami wniesionymi przez członków zgromadzenia,
e)    rozstrzyga w czasie obrad wątpliwości regulaminowe.

§ 16
1.    Obrady Ogólnego Zgromadzenia Zboru są jawne i protokołowane. Obrady w formie zdalnej i hybrydowej podlegają rejestracji obrazu i dźwięku. Przewodniczący zgromadzenia na wniosek członka zgromadzenia poddaje pod głosowanie utajnienie części lub całości obrad. Na zakończenie części utajnionej Ogólne Zgromadzenie Zboru podejmuje decyzję o treści protokołu dotyczącej utajnionych obrad.
2.    Przewodniczący zgromadzenia, zarządzając głosowanie, podaje do wiadomości jego treść oraz tryb.
3.    Głosowanie jest bezpośrednie, jawne, chyba że tajności głosowania zażąda co najmniej trzech członków zgromadzenia lub gdy przedmiotem głosowania są wybory.
4.    Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kartek, zaś głosowanie jawne przez podniesienie mandatu.
5.    Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli regulamin niniejszy nie stanowi inaczej.
6.    Przewodniczący zgromadzenia bierze udział w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu jawnym decyduje w razie równości głosów.
7.    Przy wpisywaniu uchwał do protokołu należy podać liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

§ 17
1.    Protokół Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
2.    Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia powinny być przesłane do Konsystorza w ciągu jednego miesiąca od daty zebrania.
3.    Protokół powinien być udostępniony na żądanie każdemu członkowi parafii do wglądu w kancelarii nie później niż na miesiąc przed kolejnym zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniem Zboru. Wyciąg uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinien być sporządzony w ciągu tygodnia po zakończeniu zebrania.

§ 18
Oddzielnie przeprowadza się wybory na:
a)    proboszcza parafii,
b)    prezesa Kolegium Kościelnego,
c)    członków Kolegium Kościelnego,
d)    członków komisji rewizyjnej,
e)    delegatów na Synod,
f)    członków innych organów parafii,
g)    kandydatów na prezesa i radców świeckich Konsystorza oraz kandydatów na biskupa,
h)    kandydatów do innych gremiów kościelnych.

§ 19
1.    Listę kandydatów na proboszcza parafii tworzy Kolegium Kościelne na podstawie własnych zgłoszeń kandydatów i uzgodnionych z kandydatem zgłoszeń przez członków parafii. Lista zostaje zamknięta i podana do wiadomości zboru najpóźniej na 6 tygodni przed terminem wyborów.
2.    Listy kandydatów na prezesa i członków Kolegium Kościelnego, członków komisji rewizyjnej, delegatów na Synod oraz kandydatów do innych agend kościelnych przygotowuje Kolegium Kościelne na podstawie uzgodnionych kandydatur zgłoszonych przed lub na Zgromadzeniu Ogólnym Zboru przez członków parafii posiadających czynne prawo wyborcze.
3.    Listy kandydatów wymienionych w § 19 p. 2 zgłoszonych przez Kolegium Kościelne i zgłoszonych przed Zgromadzeniem Ogólnym Zboru przez członków parafii powinny być ogłoszone najpóźniej na 15 dni przed terminem wyborów.
4.    Wybierane są tylko osoby, które uprzednio pisemnie lub na zebraniu – do protokołu – wyraziły zgodę na kandydowanie.
5.    Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący zgromadzenia ogłasza zamknięcie listy kandydatów.

§ 20
1.    Kandydatem na proboszcza może być jedynie duchowny, który złożył II egzamin konsystorski, zgodnie z art. 37 punkt 4 Prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Kandydata na proboszcza obowiązuje wygłoszenie kazania w kościele podczas nabożeństwa niedzielnego.
3.    Kandydat na proboszcza musi przed wyborami zostać zaprezentowany zborowi w formie ustalonej podczas spotkania z Kolegium Kościelnym.

§ 21
Przy wyborach do Kolegium Kościelnego w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie na prezesa Kolegium Kościelnego. Po dokonaniu wyboru prezesa pozostali kandydaci na prezesa mogą być wpisani na listę kandydatów na członków Kolegium Kościelnego.

§ 22
1.    Wybory przeprowadza przewodniczący zgromadzenia przy pomocy komisji skrutacyjnej.
2.    Komisja skrutacyjna przyjmuje kartę do głosowania bezpośrednio od wyborcy.
3.    Komisja skrutacyjna oblicza liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
4.    Komisja skrutacyjna sporządza ze swoich czynności protokół, do którego załącza oddane karty do głosowania.
5.    Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej przewodniczący zgromadzenia ustala wyniki wyborów.

§ 23
1.    Wyborów dokonuje się za pomocą specjalnie oznaczonych kart do głosowania lub za pośrednictwem systemu głosowania elektronicznego. Wszystkie karty w danym głosowaniu muszą być jednakowe.
2.    Na karcie do głosowania podane są: przedmiot głosowania, data głosowania, liczba miejsc mandatowych, imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3.    Głosujący powinien na karcie do głosowania skreślić nazwiska osób, na które nie chce głosować.
4.    Głos uważa się za nieważny, jeśli liczba nieskreślonych nazwisk na karcie do głosowania jest większa od liczby miejsc mandatowych lub samowolnie zostały na niej dopisane nazwiska.

§ 24
1.    W wyborach proboszcza parafii oraz w wyborach prezesa Kolegium Kościelnego wybrany zostaje kandydat, który otrzyma ponad połowę liczby ważnych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zgromadzenia z głosem stanowiącym.
2.    W wypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów, do której dopuszczeni są dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze.
3.    W wyborach, o których mowa w § 18 ppkt. c, d, e, f, kandydaci, w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc mandatowych, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani do odpowiednich gremiów. Wybór jest ważny niezależnie od liczby otrzymanych głosów. Na zastępców zostają wybrani kolejni kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50% głosów oddanych na osobę zajmującą ostatnie miejsce mandatowe.


ROZDZIAŁ IV
KOLEGIUM KOŚCIELNE

§ 25
1.    Kolegium Kościelne składa się z:
a)    prezesa – osoby świeckiej,
b)    pięciu członków świeckich, o ile Ogólne Zgromadzenie Zboru nie zmieni tej liczby na inną, mieszczącą się w granicach określonych w Prawie wewnętrznym,
c)    proboszcza parafii, który wchodzi w skład Kolegium Kościelnego z urzędu,
d)    diakona ordynowanego w parafii, który wchodzi w skład Kolegium Kościelnego z urzędu.
Kolegium Kościelne ma prawo dokooptować z głosem stanowiącym innych duchownych działających na terenie parafii.
2.    Kadencja Kolegium Kościelnego trwa 4 lata od dnia wyborów. Dotychczasowe Kolegium Kościelne urzęduje do dnia przekazania agend, które powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wyborów nowego Kolegium.
3.    Wybory prezesa Kolegium Kościelnego nie muszą być zbieżne w czasie z wyborami innych członków Kolegium.
4.    Dopuszczalny jest wybór prezesa Kolegium Kościelnego na 3 kolejne kadencje.

§ 26
1.    Do kompetencji Kolegium Kościelnego należy wykonywanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru, opieka nad całością pracy parafialnej, a w szczególności:
a)    czuwanie nad pogłębianiem duchowego życia członków zboru,
b)    czuwanie nad biblijną czystością nauki Kościoła wyłożonej w Księgach symbolicznych,
c)    zapewnienie zborowi stałej opieki duszpasterskiej i dążenie do obsadzenia stanowiska proboszcza,
d)    wprowadzanie wokacji dla proboszcza,
e)    czuwanie nad porządkiem nabożeństw zgodnie z obowiązującą agendą,
f)    organizacja nauki religii,
g)    zarządzanie działalnością administracyjną parafii, w tym: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami parafialnymi oraz ustalanie ich wynagrodzenia, zawieranie i rozwiązywanie innych umów związanych z bieżącą działalnością parafii,
h)    prowadzenie spraw finansowych parafii, m.in.: zarządzanie funduszami parafii, przygotowywanie preliminarzy budżetowych i wykonywanie zatwierdzonego budżetu, przygotowywanie sprawozdawczości ogólnej i finansowej na Ogólne Zgromadzenie Zboru.
2.    Kolegium Kościelne wybiera spośród swego grona wiceprezesa.
3.    Czynności prawne w imieniu parafii podejmują: prezes lub wiceprezes łącznie z proboszczem lub administratorem parafii.
4.    Czynności reprezentacyjne w imieniu parafii podejmować może każdy członek Kolegium Kościelnego na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego pieczęcią parafialną, podpisanego przez prezesa lub wiceprezesa oraz proboszcza.
5.    Wszelkie inne pisma, oświadczenia, korespondencję itp. podpisuje prezes, wiceprezes lub inna osoba upoważniona przez Kolegium Kościelne.
6.    Zebrania Kolegium Kościelnego powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.
7.    Do prawomocności zebrania niezbędna jest obecność 50% członków Kolegium Kościelnego oraz prezesa lub wiceprezesa.

§ 27
1.     Zebraniom Kolegium Kościelnego przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności – wiceprezes.
2.    Uchwały i postanowienia Kolegium Kościelnego zapadają bezwzględną większością głosów. Stanowisko Kolegium Kościelnego jest prezentowane jedynie na podstawie zaprotokołowanych uchwał Kolegium.
3.    Każde zebranie powinno być protokołowane, wpisane do księgi protokołów, a protokół przyjmowany na kolejnym zebraniu.
4.    Kolegium Kościelne może zapraszać na zebranie osoby niebędące członkami Kolegium Kościelnego. Mają one tylko głos doradczy.

§ 28
1.    W razie niemożności sprawowania obowiązków przez członka Kolegium Kościelnego, Kolegium może powołać na jego miejsce zastępcę.
2.    W razie nieusprawiedliwionej nieobecności członka Kolegium Kościelnego na trzech kolejnych zebraniach traci on swój mandat.

§ 29
Do kompetencji prezesa Kolegium Kościelnego należy:
a)    kierowanie pracami Kolegium Kościelnego,
b)    reprezentowanie Kolegium Kościelnego osobiście lub łącznie z proboszczem parafii lub innymi członkami Kolegium Kościelnego,
c)    nadzorowanie pracy kancelarii parafii,
d)    wykonywanie nadzoru służbowego nad pracownikami parafii.


Rozdział V
KOMISJA REWIZYJNA

§ 30
1.    Komisję rewizyjną wybiera Ogólne Zgromadzenie Zboru.
2.    W skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 członkowie i 1 zastępca, niebędący członkami Kolegium Kościelnego ani innych gremiów kontrolowanych przez tę komisję.
3.    Komisja wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
4.    Do kompetencji komisji rewizyjnej należy kontrola: pracy Kolegium Kościelnego i innych gremiów parafialnych, wykonywania uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru, sposobu zarządzania parafią, rachunkowości i stanu kasy oraz składanie wniosku o absolutorium dla Kolegium Kościelnego. Komisja Rewizyjna składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz do roku podczas Ogólnego Zebrania Zboru.
5.    Komisji rewizyjnej przysługuje prawo dokonywania doraźnych kontroli.
6.    Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 lata. Dopuszczalny jest wybór poszczególnych członków komisji rewizyjnej na 3 kolejne kadencje.
7.    Przewodniczący komisji rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Kolegium Kościelnego bez prawa głosowania.


Rozdział VI
DUCHOWNI

§  31
Duchowymi przewodnikami Zboru są: proboszcz i inni duchowni pracujący na terenie parafii. Ich zadaniem jest słowem i czynem głosić Ewangelię.

§ 32
Parafia w miarę możliwości ma zapewnić swoim duchownym odpowiednie warunki do pracy i życia. Szczegółowy zakres działalności i uprawnień duchownych oraz zobowiązania parafii wobec nich określają wokacje.

§ 33
1.    Proboszcza wybiera Ogólne Zgromadzenie Zboru. Jego kadencja trwa 10 lat. Wybór ponowny jest dopuszczalny.
2.    Proboszcza odwołuje Ogólne Zgromadzenie Zboru. Odwołanie przed upływem kadencji następuje na pisemny wniosek proboszcza, na wniosek Kolegium Kościelnego lub na wniosek 10 członków parafii, złożony na ręce Kolegium. Tryb odwoływania jest następujący: podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego zebrani kwalifikowaną większością 3/5 głosów podejmują uchwałę o konieczności głosowania wniosku o odwołanie duchownego; podczas drugiego Zgromadzenia Ogólnego – głosują nad odwołaniem.

§ 34
W razie braku proboszcza, Kolegium Kościelne występuje do Konsystorza z prośbą o wyznaczenie administratora parafii, którego prawa i obowiązki wynikają z Prawa wewnętrznego.

§ 35
Kolegium Kościelne może wystąpić do Konsystorza o skierowanie do pracy w parafii wikariusza. Wikariusz podlega bezpośrednio proboszczowi, który jest odpowiedzialny za jego pracę. Zakres jego pracy ustala proboszcz w porozumieniu z Kolegium Kościelnym.


ROZDZIAŁ VII
DIAKONIA PARAFII

§  36
Diakonia parafii działa w ramach parafii i współpracuje z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organizacjami charytatywnymi, w szczególności z parafialnym Domem Opieki „Betania”.

§  37
Opieką Diakonii parafii objęci są członkowie parafii i diaspory, którzy ukończyli 70 lat, jak również osoby poniżej tego wieku, znajdujące się w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest w miarę posiadanych środków i możliwości.

§  38
Służba Diakonii parafii dla osób wymienionych w § 36 polega na:
1)    odwiedzinach osób potrzebujących wsparcia,
2)    świadczeniu w miarę możliwości pomocy materialnej i rzeczowej, w tym na zwrocie kosztów zakupionych leków według zasad zawartych w odrębnym regulaminie,
3)    stałym kontakcie z podopiecznymi, również korespondencyjnym.

§  39
Diakonii parafii przewodniczy diakon, który jest wybierany na 5 lat przez Ogólne Zgromadzenie Zboru spośród kandydatów wysuniętych przez Diakonię parafii. Wprowadzenie w urząd diakona odbywa się podczas nabożeństwa. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

§  40
Diakon z urzędu wchodzi w skład Kolegium Kościelnego.

§  41
Praca zespołu Diakonii parafii opiera się na służbie wolontariuszy. W zależności od potrzeby i sytuacji finansowej parafia zatrudnia pracownika socjalnego i inne osoby niezbędne w wypełnianiu służby diakonijnej i deleguje je do pracy w Diakonii parafii.

§  42
W pełnieniu posługi diakonijnej Diakonia parafii współpracuje z proboszczem parafii.

§  43
Środki niezbędne do pracy Diakonii parafii pozyskiwane są od darczyńców krajowych i zagranicznych, jak również z organizowanych loterii, kiermaszy, aukcji i innych akcji charytatywnych. Środki finansowe Diakonii parafii gromadzone są na subkoncie parafii. Organizator zbiórki pieniężnej lub rzeczowej jest obowiązany do złożenia potwierdzenia przekazania darowizny obdarowanemu, zaś obdarowany ma przekazać dowód otrzymania darowizny.


Rozdział VIII
NAUCZANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY

§  44
Zadaniem nauczania kościelnego jest zapoznawanie dzieci i młodzieży z prawdami wiary, oraz wprowadzenie ich w chrześcijańskie życie zboru.

§  45
1.    Rodzice i/lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za wychowanie dzieci zgodnie z zasadami wyznania ewangelicko-reformowanego. Spoczywa na nich obowiązek dopilnowania, aby dzieci systematycznie uczęszczały na naukę religii.
2.    Rodzice i/lub opiekunowie prawni umożliwiają dzieciom i młodzieży udział w życiu parafii. Wspierają nauczycieli i proboszcza w ich pracy.

§  46
1.    Nauczanie dzieci i młodzieży w parafii odbywa się w 3 etapach:
a)    podczas zajęć Szkoły Niedzielnej, na które uczęszczają dzieci od przedszkola do końca szkoły podstawowej (nauczycielami są osoby świeckie),
b)    podczas lekcji przedkonfirmacyjnych (prowadzi duchowny),
c)    podczas dwuletnich zajęć z młodzieżą po konfirmacji (odpowiada za to duchowny).
2.    Kierownika i nauczycieli Szkoły Niedzielnej powołuje Kolegium Kościelne na wniosek proboszcza.
3.    Proboszcz i Kolegium Kościelne ponoszą odpowiedzialność za organizację nauczania przed- i pokonfirmacyjnego oraz regularne i fachowe prowadzenie lekcji.
4.    Formą wspomagającą nauczanie religii w Szkole Niedzielnej oraz nauczanie przed- i pokonfirmacyjne są kursy katechetyczne i obozy dla konfirmantów, organizowane przez parafię. Dla starszej młodzieży parafia może organizować obozy młodzieżowe.

§  47
1.    Nauczaniem w Szkole Niedzielnej oraz nauczaniem przed- i pokonfirmacyjnym są objęte dzieci ochrzczone w Kościele ewangelicko-reformowanym.
2.    Parafia może w uzasadnionych wypadkach uczynić odstępstwo od powyższej zasady i przyjąć do nauczania dziecko nieochrzczone w naszym Kościele. Decyzję taką podejmuje Kolegium Kościelne na prośbę zainteresowanych rodziców i/lub opiekunów prawnych.

§  48
1.    Program Szkoły Niedzielnej przygotowuje proboszcz z kierownikiem Szkoły Niedzielnej. Zajęcia w Szkole Niedzielnej rozpoczynają się nabożeństwem.
2.    Program lekcji religii przygotowuje proboszcz.
3.    Wszystkie programy nauczania religii zatwierdza Kolegium Kościelne.
4.    Nauka w Szkole Niedzielnej i lekcje przedkonfirmacyjne zakończone są egzaminem wyznaczonym w stosownym terminie. Przedmiotem egzaminu powinien być materiał udostępniony egzaminowanym w formie pisemnej. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: duchowni parafii, przedstawiciele Kolegium Kościelnego oraz osoby przez nich zaproszone.

§  49
1.    Zajęcia Szkoły Niedzielnej oraz lekcje religii podlegają wizytacjom.
2.    Wizytacje ze strony kościelnej w Szkole Niedzielnej przeprowadzają duchowni parafii i członkowie Kolegium Kościelnego, a podczas nauczania przed- i pokonfirmacyjnego – biskup i członkowie Kolegium Kościelnego.
3.    Wizytacje ze strony władz oświatowych przeprowadza upoważniony wizytator.


Rozdział IX
FUNDUSZE PARAFII

§  50
Na fundusze parafii składają się:
a)    składki członkowskie – wnoszone według zasad uchwalonych przez Ogólne Zgromadzenie Zboru,
b)    kolekty zebrane podczas nabożeństw,
c)    ofiary, darowizny i dotacje,
d)    wpływy z agend parafii,
e)    wpływy z działalności gospodarczej,
f)    wpływy z zarządu majątkiem parafii.

§ 51
Fundusze parafii zgodnie z ramowym preliminarzem są przeznaczane na działalność statutową.


Rozdział X
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE I KOŃCOWE

§ 52
1.    Przyjęcie niniejszego regulaminu oraz ewentualne zmiany w jego tekście muszą być dokonane przez Ogólne Zgromadzenie Zboru uchwałą powziętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
2.    Regulamin parafii wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.

§  53
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminy ogólnokościelne.

§  54
Agendy parafii posługują się odrębnymi regulaminami uchwalonymi przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.


[Niniejszy Regulamin parafii został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Zboru w dniu 11 czerwca 2005 r. przy 19 głosach „za”, bez głosów „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym się]

[Zmiany w Regulaminie parafii: zmiana § 8 pkt. 2 uchwalona przez Ogólne Zgromadzenie Zboru w dniu 9 marca 2008 r. oraz zmiany § 14 pkt. 1 i § 17 pkt. 3 uchwalone przez Ogólne Zgromadzenie Zboru
w dniu 20 listopada 2011 r.]

[Zmiany w Regulaminie uchwalone na Ogólnym Zgromadzeniu Zboru w dniu 9 grudnia 2017 r., dostosowujące Regulamin do przepisów Prawa wewnętrznego KER w RP. Zmienia się pkt. 2 § 25 oraz pkt. 6 § 30]

[Zmiany w Regulaminie uchwalone na Nadzwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Zboru w dniu 13 marca 2022 r. Zmienia się § 1, § 2 pkt 1, § 3, § 4, § 12, § 13, § 14, § 16 pkt 1, § 20 pkt 1, § 23 pkt 1, § 25 pkt 1, § 27 pkt 3, § 30 pkt 4, § 31, § 43, § 45, § 46 pkt 1, § 47 pkt 2, § 54].