Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie przy ulicy Żytniej 42 jest zabytkowym cmentarzem wyznaniowym (nr wpisu do rejestru zabytków: 310). Na podstawie wpisu do Księgi Wieczystej
nr 171255 stanowi on własność Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie przy Alei Solidarności 76a.

§ 1

Utrzymanie, zarządzanie oraz ustalanie planu zagospodarowania terenu cmentarza należy do Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

§ 2

 1. Cmentarz składa się z części starej oraz nowej.
 2. Place w starej części cmentarza mogą być przydzielane tylko osobom wyznania ewangelicko-reformowanego.

§ 3

 1. Opiekę nad zabytkami cmentarza i lapidarium Kolegium Kościelne powierza Społecznemu Komitetowi Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, który posiada osobowość prawną.
 2. Powołanie i działalność Komitetu normuje jego statut.

§ 4

Podstawą do chowania zmarłych jest nabycie przez żyjące osoby prawa do placu lub niszy w kolumbarium, czyli w specjalnej ścianie przeznaczonej do chowania urn z prochami, w oznaczonym miejscu cmentarza. Następuje to drogą przydziału i rejestracji podlegającej stosownej opłacie. Dowodem uzyskania prawa, o którym mowa, jest pisemny przydział placu lub niszy zwany dalej konsensem.

§ 5

Osobą uprawnioną do nabycia konsensu jest:

a)   członek Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, który w myśl stosownych przepisów ogólnokościelnych i parafialnych posiada czynne prawo wyborcze,

b)   inna osoba, która uzyska zezwolenie Kolegium Kościelnego.

§ 6

 1. Konsens uprawnia do pochówku zmarłego wskazanego przez posiadacza konsensu, w tym również posiadacza konsensu, w obrębie oznaczonego placu lub w niszy.
 2. Zniżka wynikająca z cennika dotyczy zmarłego, który był członkiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i w chwili śmierci posiadał czynne prawo wyborcze.
 3. Zniżka obejmuje również nieletnie dzieci członka Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, posiadającego czynne prawo wyborcze.

§ 7

Konsens musi zawierać:

a)   imię i nazwisko jednej osoby, która posiada prawo do placu lub niszy,

b)   dane o położeniu przydzielonego placu lub niszy w obrębie cmentarza,

c)   dane o liczbie i rodzaju grobów w obrębie placu lub urn w niszy,

d)   nazwiska i imiona osób pochowanych na danym placu lub w niszy, z uwzględnieniem dokładnego miejsca pochowania (rysunek),

e)   datę ważności konsensu (20 lat lub dłużej,jeśli została uiszczona stosowna opłata).

§ 8

Po śmierci posiadacza konsensu:

1. Dokument ten przechodzi, z zastrzeżeniem przepisów § 10 i § 11, na następców, tzn. automatycznie, bez żadnych opłat, na żyjącego współmałżonka, o ile jest on pierwszym współmałżonkiem zmarłego posiadacza konsensu lub konsens został nabyty za życia obydwojga małżonków a w dalszej kolejności, odpłatnie, z zachowaniem zasady pierwszeństwa, a następnie zasady starszeństwa, na:

a)   krewnych zstępnych,

b)   krewnych wstępnych,

c)   krewnych bocznych do czwartego stopnia pokrewieństwa,

d)   powinowatych linii prostej pierwszego stopnia.

2.   W razie braku osób wymienionych w punkcie 1 od a) do d) lub zrezygnowania przez nie

z przechodzącego na nie przydziału, a także po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, Kolegium Kościelne może przydzielić prawo do placu innej osobie. Prawa tego Kolegium nie może przydzielić, jeżeli:

§ 9

Konsensu nie wydaje się:

 1. w przypadku pochowania osoby nieposiadającej następców w myśl § 8 niniejszego Regulaminu;
 2. przy pochówku w piwnicy

W tych powyższych przypadkach następuje tylko rejestracja w księgach cmentarnych, przy zachowaniu opłaty jak za wydanie konsensu na pojedynczy plac.

§ 10

Osobami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności konsensu lub o przepisanie go na inną osobę są w pierwszej kolejności: posiadacz odnośnego konsensu, w następnej kolejności, zgodnie z § 8, członkowie rodziny lub inne osoby bliskie zmarłym pochowanym w obrębie danego placu.

§ 11

Opłaty związane z nabyciem konsensu, przedłużaniem jego ważności lub przepisaniem na inną osobę muszą być dokonywane z zachowaniem ciągłości. Oznacza to, że przedłużenie na kolejne 20 lat musi być dokonane od daty wygaśnięcia poprzedniego przedłużenia lub ważności przydziału.

§ 12

 1. Do właściwej obsługi cmentarza Kolegium Kościelne zatrudnia administratora, którego szczegółowy zakres obowiązków określa umowa o pracę.
 2. Zakres obowiązków, o których mowa w punkcie 1 musi obejmować:
  1. prowadzenie bieżących spraw administracyjnych cmentarza,
  2. prowadzenie ksiąg cmentarnych według wzoru ustalanego przepisami prawa,
  3. wystawianie i wydawanie konsensów stwierdzających prawo do placu na czas określony,
  4. uzgadnianie z zainteresowanymi prac wymienionych w § 22 niniejszego Regulaminu,
   1. pobieranie opłat według obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu,
   2. przyjmowanie wniosków do Kolegium Kościelnego,
   3. nadzorowanie przestrzegania przepisów Regulaminu cmentarza,
   4. wykonywanie dokumentacji fotograficznej likwidowanych grobów i jej archiwizowanie.

§ 13

Wysokość opłat cmentarnych ustala Kolegium Kościelne. Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.

§ 14

W przypadku przedłużenia ważności konsensu lub jego przepisania, osoba uprawniona ponosi wobec Kolegium Kościelnego odpowiedzialność za prawdziwość dostarczonych informacji o pokrewieństwie ze zmarłymi. Składa ona Kolegium Kościelnemu pisemne oświadczenie, iż przepisanie lub udzielane na jej rzecz przedłużenie ważności konsensu nie narusza praw osób trzecich.

§ 15

1.   W przypadku placu nadającego się do podziału dopuszcza się wydanie konsensu tylko na część placu, po wcześniejszym podzieleniu go na groby i dodatkowym oznakowaniu literami. Nie może to naruszyć praw dotychczasowego posiadacza konsensu.

2.   W przypadku nienadającego się do podziału placu z dużymi piwnicami nie wydaje się konsensu, tylko dokonuje rejestracji pojedynczego miejsca za opłatą taką, jak za pojedynczy plac. Otwarcie grobu w celu stwierdzenia liczby miejsc odbywa się na koszt zainteresowanego.

§ 16

 1. Zrzeczenie się konsensu następuje tylko na rzecz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
 2. Rezygnującymoże otrzymać rekompensatę wynoszącą połowę opłaty pobieranej przy przydziale placu osobie wyznania ewangelicko-reformowanego, której przysługuje czynne prawo wyborcze.
 3. Rekompensata jest wypłacana według ceny obowiązującej w chwili ponownego przydziału placu, liczonej za okres, który pozostał do wygaśnięcia prawa do placu.

§ 17

 1. Posiadacz konsensu, jak również osoba, na którą zarejestrowane zostało miejsce w piwnicylub piwnicach, zobowiązani są do wnoszenia miesięcznych opłat (zgodnie z cennikiem) na pokrycie kosztów zarządzania cmentarzem oraz utrzymania części wspólnych cmentarza.
 2. Kolegium Kościelne może udzielić zniżki lub zwolnienia z opłat na wniosek posiadacza konsensu.
 3. Powstałe zaległości w opłatach dolicza się do kosztów najbliższego pochówku lub do kosztów przedłużenia konsensu.
 4. W przypadku niewnoszenia opłat przez 10 lat, Kolegium Kościelne może podjąć uchwałę o wygaśnięciu konsensu.

§ 18

Organizacja pochówku, osobiste opiekowanie się danym grobem czy też wnoszenie opłat konserwacyjnych nie uprawnia do przyznania konsensu na ten plac, na którym grób ten jest położony.

§ 19

Plan zagospodarowania cmentarza określa szczegółowe położenie placów i rozmieszczenie w ich obrębie następujących rodzajów grobów:

 1. ziemny,
 2. murowany,
 3. rodzinny,
 4. piwnica,
 5. nisza w kolumbarium.

§ 20

W celu pochówku dopuszcza się:

 1. kopanie nowych grobów ziemnych,
  1. wykorzystywanie do ponownego pochówku już istniejących grobów (bez względu na ich rodzaj),

           z zachowaniem stosownych przepisów dotyczących przenoszenia szczątków, a także ważności

            konsensów,

 1. umieszczanie urn:

a)  w ziemi (minimalna powierzchnia placu - 1m2),

b)  w istniejących grobach,

c)  w niszach kolumbarium.

§ 21

1.         Na terenie całego cmentarza nie dopuszcza się wykonywania nowych grobów murowanych. Zakaz ten nie dotyczy podmurówek stabilizujących płytę nagrobną.

2.         Na tablicach zamykających nisze urnowe w kolumbarium obowiązuje zakaz przymocowywania             jakichkolwiek  elementów służących do umieszczania zniczy i kwiatów. Służy do tego podest             granitowy na dole kolumbarium

3.         Rodzaj i barwa granitu na tablice napisowe zakrywające poszczególne nisze określone są w projekcie architektonicznym i są przypisane indywidualnie do każdej niszy. Informacja ta zostanie     wpisana do konsensu przy jego wydaniu. Zmiana tablicy na inną niż w projekcie nie będzie        możliwa. Napis na płycie musi być wykonany techniką rytą.

4          Liczba urn z prochami w niszy urnowej kolumbarium określona jest pojemnością niszy.

§ 22

1.   Wznoszenie nagrobków, ogradzanie placów, pogłębianie grobów murowanych, wykonywanie napisów zawierających jakikolwiek tekst poza danymi personalnymi oraz umieszczanie ozdób i innych trwałych elementów (np. rzeźb, fotografii) wymaga zatwierdzenia przez Kolegium Kościelne.

2.   Do wniosku o zatwierdzenie należy załączyć opis i projekt zamierzonych robót.

3.   Wniosek ma zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres i podpis posiadacza konsensu,
 2. określenie położenia i wymiarów placu zgodnie z zapisem w księgach cmentarnych,
 3. określenie zakresu proponowanych prac,
 4. rysunek nagrobka (może być odręczny, lecz czytelny) z podaniem jego wymiarów oraz nazwy materiału, z którego nagrobek lub jego części mają być wykonane (również barwy materiału),
  1. pełny tekst napisów,
  2. stempel z nazwiskiem i adresem kamieniarza, który podjął się wykonania pracy, oraz jego podpis.
 5. Realizacja ma być zgodna z projektem zatwierdzonym przez Kolegium Kościelne.

§ 23

Wykonywanie prac kamieniarskich i murarskich wymaga wniesienia opłat zgodnie z załączonym cennikiem.

§ 24

1.  Do prac kamieniarskich można przystąpić po wpłaceniu przez kamieniarza w kancelarii cmentarza kaucji gwarancyjnej (w wysokości określonej w cenniku) dotyczącej:

 1. wykonania nagrobka (tablicy, ogrodzenia placu, pogłębienia grobu murowanego) zgodnie

z projektem zatwierdzonym przez Kolegium Kościelne,

b)    nienaruszenia innych grobów ani jakichkolwiek obiektów cmentarnych,

c)    utrzymywania należytego porządku,

d)    odpowiedniego zachowywania się osób wykonujących prace kamieniarskie.

2.   Pokwitowanie za wpłacenie kaucji stanowi dla kamieniarza przepustkę do wejścia na cmentarz i podjęcia pracy.

 1. Kaucja podlega zwrotowi po odebraniu prac kamieniarskich przez Kolegium Kościelne.
 2. Przepisy dotyczące kaucji i opłat nie mają zastosowania do prac prowadzonych pod nadzorem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

§ 25

W razie uchybień w stosunku do postanowień zawartych w § 22 niniejszego Regulaminu nastąpi rozbiórka instalacji niezgodnych z projektem (na koszt posiadacza konsensu).

§ 26

Przydzielenie konsensu na: plac z grobem murowanym lub piwnicą (już istniejącymi) bądź niszę w kolumbarium osobie niepowiązanej ze zmarłym(i) wcześniej tam pochowanym(i), pociąga za sobą konieczność przeniesienia znajdujących się tam szczątków do katakumb. Czynność tę wykonują pracownicy cmentarza na koszt nabywcy konsensu.

§ 27

 1. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
 2. Przepis ten nie ma zastosowania w odniesieniu do grobów murowanych, przeznaczonych do pochowania więcej niż jednej osoby, oraz do grobów ziemnych, jeśli zostało w nich przewidziane chowanie zmarłych w kilku poziomach (z zachowaniem obowiązujących przepisów).

 

§ 28

Nie można używać do ponownego pochówku grobów kryjących prochy osób zasłużonych, a także grobów mających wartość zabytkową lub artystyczną, o ile mogłoby to w istotny sposób naruszyć ich stan. Groby te są odpowiednio oznaczone na planie zagospodarowania cmentarza.

§ 29

W przypadku wydania konsensu na plac, w obrębie którego znajduje się grób opuszczony, nabywca konsensu obowiązany jest w porozumieniu z Kolegium Kościelnym i Społecznym Komitetem Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie przenieść starą płytę nagrobną do lapidarium i umieścić ją tam na własny koszt w sposób określony przez Kolegium Kościelne oraz Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

§ 30

Pokładne, czyli opłata za czynności związane z pochówkiem, obowiązuje przy każdym pogrzebie (również prochów w urnie) oraz ekshumacji z innego cmentarza. Opłata ta obejmuje także sprzątnięcie terenu wokół grobu po pogrzebie.

§ 31

Ustalenie terminu pochówku następuje po przedstawieniu karty zgonu oraz odpisu aktu zgonu.

§ 32

Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, do przeprowadzenia pochówku wymagane jest oprócz karty zgonu zezwolenie prokuratora.

§ 33

Pogrzeb zmarłego nie może się odbyć przed upływem 24 godzin od chwili zgonu. Wyjątek stanowi pogrzeb osoby zmarłej na chorobę zakaźną, co jest określone we właściwych przepisach sanitarnych.

§ 34

1.   Pochówek organizuje najbliższa rodzina zmarłego albo w dalszej kolejności każdy, kto się do tego zobowiąże.

2.   Organizacja pochówku osób wojskowych, zmarłych w czynnej służbie wojskowej, należy do właściwych organów w myśl przepisów wojskowych.

3.   Organizacja pochówku osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa należy do organów państwowych, instytucji i organizacji społecznych.

§ 35

 1. Ekshumacja może być dokonana:
  1. za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu,
  3. na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
  4. Osoba zmarła na chorobę zakaźną (wymienioną w wykazie ustalanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia) nie może być ekshumowana przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

§ 36

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i porządku.

§ 37

Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt oraz używania środków lokomocji i hałaśliwych urządzeń.

§ 38

1.   Zieleń rosnąca na cmentarzu podlega ochronie.

2.   Bez zgody Kolegium Kościelnego, a w szczególnych wypadkach bez uzyskania przez Kolegium Kościelne odrębnych zezwoleń odpowiednich władz, nie wolno sadzić i usuwać drzew i krzewów, nawet jeśli znajdują się one na terenie przydzielonego placu.

§ 39

Na terenie cmentarza dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z funkcjonowaniem cmentarza. Na prowadzenie tej działalności trzeba uzyskać zgodę Kolegium Kościelnego.

§ 40

Przepisy niniejszego Regulaminu opierają się na Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DzU nr 11 poz. 62 z późn. zmianami), Rozporządzeniuministrów gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz zdrowia i opieki społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (DzU nr 31 poz. 152 z późn. zmianami).

§ 41

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Kolegium Kościelne. Procedura odwołania od decyzji Kolegium Kościelnego określona jest w Regulaminie parafii.

§ 42

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

Regulamin został zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie Zboru w dniu 21.11.2010 r.