Rozdział I

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie jest jednostką organizacyjną Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, działającą na terenie województwa mazowieckiego, a w szczególności miasta stołecznego Warszawy.
2. Siedzibą organów parafii jest dom zborowy im. Jana Łaskiego w Warszawie przy alei Solidarności 76a.
3. Ogół wiernych należących do parafii tworzy zbór.
4. Parafia ma ustrój określony przez Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Jako osoba prawna parafia jest wpisana do Ustawy o stosunku państwa do Kościoła oraz do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego.
6. W granicach określonych Prawem wewnętrznym parafia ma prawo:

a) nabywania, posiadania, zbywania oraz zarządzania nabytym lub ofiarowanym majątkiem ruchomym i nieruchomym;
b) zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami, np. autorskimi.

7. Parafia może tworzyć placówki kaznodziejskie.
8. Agendami parafii m.in. są:

a) Diakonia parafii,
b) cmentarz,
c) Szkoła Niedzielna,
d) Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza,
e) Dom Opieki „Betania”,
f) chór.

§ 2

1. Zadania i cele parafii określa Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Parafia podejmuje i kontynuuje przedsięwzięcia służące rozwojowi zboru oraz całego Kościoła jako wspólnoty chrześcijan wyznania ewangelicko-reformowanego.
3. Parafia dba o znajdujące się na jej terenie obiekty sakralne, nieruchomości, pamiątki i zabytki.
4. Parafia pokrywa swoje potrzeby materialne z dochodów uzyskiwanych ze swojego majątku, ze składek, ofiar, darowizn, dotacji, działalności gospodarczej oraz z innych wpływów.

§ 3

Organami parafii są:

a) Ogólne Zgromadzenie Zboru,
b) Kolegium Kościelne,
c) komisja rewizyjna.

§ 4

Parafia posługuje się w swej działalności Prawem wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminami ogólnokościelnymi oraz Regulaminem parafii uchwalonym przez Ogólne Zgromadzenie Zboru.

§ 5

Parafii przysługuje prawo odwołania się do Synodu w sprawach podlegających zatwierdzeniu przez Konsystorz.

Rozdział II

CZŁONKOWIE PARAFII

§ 6

1. Członkiem parafii może być osoba, która wykaże swą przynależność do wyznania ewangelicko-reformowanego świadectwem chrztu, konfirmacji, konwersji lub chrztu w wieku dorosłym, albo w inny niebudzący wątpliwości sposób.
2. Członkiem parafii może być także osoba innego wyznania należąca do Kościoła, z którym Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej utrzymuje wspólnotę w głoszeniu Słowa Bożego i usługiwaniu sakramentami.
3. Potwierdzeniem członkostwa jest wpis do rejestru członków parafii.
4. Osoba, która zmieniła wyznanie lub zadeklarowała członkostwo w innej parafii, przestaje automatycznie być członkiem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.

§ 7

Członek parafii zobowiązany jest do życia i postępowania w myśl zasad Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, w tym:

a) uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych,
b) czynnego uczestniczenia w życiu parafii,
c) wychowania swoich dzieci zgodnie z zasadami wyznania ewangelicko-reformowanego,
d) świadczeń materialnych według przepisów obowiązujących w parafii, w szczególności do bieżącego uiszczania składek parafialnych.

§ 8

1. Czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną, chyba że zostali z tego obowiązku zwolnieni przez Kolegium Kościelne. Zaleganie w opłacaniu składek parafialnych za poprzedni rok kalendarzowy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom parafii, którzy ukończyli 21 lat i mają czynne prawo wyborcze.

§ 9

Członkowi parafii przysługuje prawo do opieki duszpasterskiej oraz wsparcia duchowego i - w miarę możliwości - materialnego ze strony zboru.