Część I. Zasady ogólne

§ 1

Parafia jest miejscem pracy proboszcza, a parafianie jego rodziną powierzoną mu przez Boga, aby się o nią troszczył i opiekował, zgodnie ze słowami Apostoła Piotra: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały” (1P 5,2-4).

§ 2

Proboszcz jest z urzędu w ww. okresie członkiem każdego kolejno wybieranego na trzyletnią kadencję Kolegium Kościelnego. Wspiera on Kolegium Kościelne duchowo i uczestniczy w jego pracach.

§ 3

W sprawach wynikających ze stosunku pracy proboszcz podlega uchwałom Kolegium Kościelnego.

§ 4

Proboszcz dzieli się swymi obowiązkami duszpasterskimi z aktualnym biskupem Kościoła, który zgodnie z tradycją jest duszpasterzem parafii warszawskiej. O ich wzajemnych ustaleniach, mających na względzie dobro parafian, proboszcz powiadamia Kolegium Kościelne.

§ 5

Kadencja proboszcza może ulec skróceniu jedynie w przypadku:

 1. ważnych przyczyn osobistych, przedstawionych przez proboszcza Kolegium Kościelnemu;
 2. rażącego niewywiązywania się z obowiązków.
 3. jest odpowiedzialny za nabożeństwa niedzielne, świąteczne i okolicznościowe,
 4. usługuje sakramentami: Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej oraz wykonuje posługi religijne: konfirmacja, ślub, pogrzeb i inne,
 5. prowadzi wykłady i studia biblijne,
 6. prowadzi lekcje religii, kursy przedkonfirmacyjne, nadzoruje pracę szkoły niedzielnej i przygotowuje z katechetami program szkoły niedzielnej,
 7. sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad letnimi i zimowymi kursami katechetycznymi, organizowanymi przez parafię warszawską
 8. uczestniczy w pracach diakonii parafialnej,
 9. troskliwą opieką otacza małżeństwa mające dzieci w wieku szkolnym, małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej i pary narzeczeńskie,
 10. przygotowuje osoby pragnące przystąpić do naszego Kościoła na podstawie programu, który zatwierdza Kolegium Kościelne,
 11. prowadzi księgi: chrztów, konfirmacji, konwersji, ślubów,
 12. inicjuje różne nowe akcje i przedsięwzięcia mające na celu ożywienie duchowości zboru lub grupy parafian; przy realizacji tych zamierzeń uzyskuje pomoc Kolegium Kościelnego,
 13. inicjuje i popiera działalność ekumeniczną, uczestniczy w przedsięwzięciach międzywyznaniowych, o ile nie stoją one w sprzeczności z zasadami Kościoła, oraz nie koliduje z obowiązkami proboszcza parafii.

W każdym wypadku ostateczna decyzja o skróceniu kadencji należy, po przedstawieniu wniosku przez Kolegium Kościelne, do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru.

Część II. Obowiązki proboszcza

§ 6

Proboszcza obowiązuje nienormowany czas pracy.

§ 7

Proboszcz wypełnia wszystkie przewidziane Agendą gdańską i Prawem wewnętrznym oraz Regulaminem parafii czynności duszpasterskie, honorując w tym zakresie przyjętą w zborze tradycję, a w szczególności:

§ 8

Do obowiązków proboszcza należy pogłębianie wiedzy teologicznej i ogólnej dla podnoszenia swoich kwalifikacji, a także dostarczanie tekstów wydawnictwom kościelnym.

§ 9

Proboszcz przedstawia Kolegium Kościelnemu raz na rok swój program duszpasterski, raz w roku składa na Ogólnym Zgromadzeniu Zboru sprawozdanie z posługi duszpasterskiej w Parafii.

§ 10

W ustalone i podane do ogólnej wiadomości dni i godziny (w tym przynajmniej raz w tygodniu po godz. 16.00) proboszcz urzęduje w swoim gabinecie w budynku parafialnym, przyjmując członków zboru i inne zainteresowane osoby.

§ 11

Proboszcz każdorazowo uzgadnia z Kolegium Kościelnym wszelkie pozaparafialne formy aktywności.

Część III. Prawa proboszcza

§ 12

Proboszcz ma prawo do stałego wolnego dnia w tygodniu w zamian za służbę w niedzielę i święta.

§ 13

Proboszcz ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze zgodnym z Kodeksem pracy w terminie ustalonym z Kolegium Kościelnym i Konsystorzem.

§ 14

Proboszcz ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją pracę, którego wysokość ustala odrębna umowa między nim a Kolegium Kościelnym, uwzględniająca też rozwiązanie problemu mieszkaniowego oraz ubioru służbowego.

Część IV. Przepisy końcowe

§ 15

Zmiana niniejszej wokacji może być dokonana jedynie uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Zboru powziętą zgodnie z zapisem § 52 Regulaminu parafii.

§ 16

Niniejsza wokacja zatwierdzona została uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Zboru w dniu 11 czerwca 2005 roku.