Najwyższym organem parafii jest Ogólne Zgromadzenie Zboru (OZZ), w skład którego wchodzą wszyscy pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. OZZ w wyborach wybiera proboszcza, prezesa i członków Kolegium Kościelnego oraz komisji rewizyjnej.

Kolegium Kościelne wybierane na trzyletnią kadencję składa się z członków z głosem stanowiącym (proboszcz, prezes, wiceprezes, czterech innych członków parafii) oraz z członków z głosem doradczym (przewodniczącym Diakonii i biskupem Kościoła). Jest ono odpowiedzialne m.in. za wykonywanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru oraz za opiekę nad całością pracy parafialnej.

Do kompetencji komisji rewizyjnej, która składa się z trzech członków i jednego zastępcy, należy kontrola nad pracą Kolegium Kościelnego i innymi gremiami parafialnymi, kontrola wykonywania uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru i sposobu zarządzania parafią, rachunkowości i stanu kasy oraz składanie wniosku o absolutorium dla Kolegium Kościelnego.

OZZ wybiera również delegatów na Synod, najwyższego zgromadzenia powołanego do decydowania w sprawach Kościoła. Do jego kompetencji należy również zgłaszanie kandydatów na biskupa Kościoła, na członków Konsystorza i do wszystkich innych wybieralnych organów Kościoła. Kościół ewangelicko-reformowany ma zatem ustrój synodalno-prezbiterialny.