Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r.

zawarte pomiędzy

Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 21,
a Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 76a

Pragnąc urzeczywistnić wspólnotę ambony i ołtarza oraz przyczynić się do pełnego udziału wiernych w życiu parafialnym obu Kościołów, umawiające się Kościoły uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1
Przynależność do parafii bratniego Kościoła

1. Wierny może przynależeć do parafii bratniego Kościoła tylko wtedy, gdy w danej miejscowości nie ma parafii macierzystego Kościoła.

2. Deklarując przynależność do parafii bratniego Kościoła wierny pozostaje członkiem swojego Kościoła i zachowuje wszystkie prawa i obowiązki w tym Kościele.

3. W przeciągu 30 dni od złożenia przez wiernego deklaracji przynależności do parafii bratniego Kościoła, właściwe władze parafialne zobowiązane są powiadomić o tym fakcie zarówno parafię, do której wierny dotąd przynależał, jak również miejscowo właściwą radę diecezjalną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.


Artykuł 2
Prawa i obowiązki wiernych
w parafiach bratniego Kościoła

1. Wraz ze złożeniem deklaracji przynależności do parafii bratniego Kościoła wierny uzyskuje prawo głosu oraz czynne prawo wyborcze w tej parafii na takich samych zasadach, jak pozostali parafianie. Zobowiązany jest również do opłacania składek parafialnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami bratniego Kościoła.

2. Uzyskanie biernego prawa wyborczego do władz i organów parafialnych uzależnione jest od uprzedniej zgody miejscowo właściwej rady diecezjalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

3. Uzyskanie biernego prawa wyborczego do władz diecezjalnych i centralnych nie jest możliwe.


Artykuł 3
Obowiązki sprawozdawcze parafii

Składając roczne sprawozdania rady parafialne podają liczbę parafian z podziałem na wiernych obu Kościołów. Jeżeli do parafii przynależą wierni bratniego Kościoła, informacja o ich liczbie przesyłana jest również do Konsystorza tego Kościoła.


Artykuł 4
Wejście w życie i ważność porozumienia

1. Niniejsze porozumienie podlega zatwierdzeniu przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przez Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i wchodzi w życie z chwilą wymiany powiadomień o podjęciu przez oba synody uchwał w przedmiocie jego zatwierdzenia.

2. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony i obowiązuje do chwili wypowiedzenia go przez umocowane władze jednego z umawiających się Kościołów.

3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla każdego z umawiających się Kościołów.

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:

ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła i Prezes Konsystorza

ks. Waldemar Pytel
Prezes Synodu Kościoła

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP:

ks. Marek Izdebski
Biskup Kościoła i Wiceprezes Konsystorza

dr Witold Brodziński
Prezes Synodu Kościoła