Parafia utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych ze składek świadczonych przez dorosłych i konfirmowanych członków zboru, z kolekt zbieranych podczas nabożeństw, ofiar, darowizn i dotacji oraz z działalności gospodarczej – wpływów z wynajmu nieruchomości.

Fundusze parafii, zgodnie z przepisami Prawa Wewnętrznego KER, są przeznaczane na działalność statutową.

Pastor otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i nie pobiera dla siebie żadnych opłat za wykonywane czynności religijne.

Prezes i członkowie Kolegium Kościelnego (prezbiterzy) pełnią urzędy honorowo.

Składki parafialne i ofiary wpłacane są na konto Parafii tytułem Ofiara na cele kultu religijnego. Potwierdzenie dokonania przelewu uprawnia do odliczenia wpłaconej kwoty od dochodu w corocznym rozliczeniu podatkowym.


Konto parafialne:

PEKAO S.A. O/Warszawa, ul. Nowolipki 2/2A
00-160 WARSZAWA
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033