Ułatwienia dostępu

Najwyższym organem parafii jest Ogólne Zgromadzenie Zboru (OZZ), w skład którego wchodzą wszyscy pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. OZZ w wyborach wybiera proboszcza, prezesa i członków Kolegium Kościelnego oraz komisji rewizyjnej.

Kolegium Kościelne wybierane na trzyletnią kadencję składa się z członków z głosem stanowiącym (proboszcz, prezes, wiceprezes, czterech innych członków parafii) oraz z członków z głosem doradczym (przewodniczącym Diakonii i biskupem Kościoła). Jest ono odpowiedzialne m.in. za wykonywanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru oraz za opiekę nad całością pracy parafialnej.

Do kompetencji komisji rewizyjnej, która składa się z trzech członków i jednego zastępcy, należy kontrola nad pracą Kolegium Kościelnego i innymi gremiami parafialnymi, kontrola wykonywania uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru i sposobu zarządzania parafią, rachunkowości i stanu kasy oraz składanie wniosku o absolutorium dla Kolegium Kościelnego.

OZZ wybiera również delegatów na Synod, najwyższego zgromadzenia powołanego do decydowania w sprawach Kościoła. Do jego kompetencji należy również zgłaszanie kandydatów na biskupa Kościoła, na członków Konsystorza i do wszystkich innych wybieralnych organów Kościoła. Kościół ewangelicko-reformowany ma zatem ustrój synodalno-prezbiterialny.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna:
12.00-20.00 - poniedziałek, środa; 12.00-16.00 - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.