Ułatwienia dostępu

Część I. Zasady ogólne

§ 1

Parafia jest miejscem pracy proboszcza, a parafianie jego rodziną powierzoną mu przez Boga, aby się o nią troszczył i opiekował, zgodnie ze słowami Apostoła Piotra: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały” (1P 5,2-4).

§ 2

Proboszcz jest z urzędu w ww. okresie członkiem każdego kolejno wybieranego na trzyletnią kadencję Kolegium Kościelnego. Wspiera on Kolegium Kościelne duchowo i uczestniczy w jego pracach.

§ 3

W sprawach wynikających ze stosunku pracy proboszcz podlega uchwałom Kolegium Kościelnego.

§ 4

Proboszcz dzieli się swymi obowiązkami duszpasterskimi z aktualnym biskupem Kościoła, który zgodnie z tradycją jest duszpasterzem parafii warszawskiej. O ich wzajemnych ustaleniach, mających na względzie dobro parafian, proboszcz powiadamia Kolegium Kościelne.

§ 5

Kadencja proboszcza może ulec skróceniu jedynie w przypadku:

 1. ważnych przyczyn osobistych, przedstawionych przez proboszcza Kolegium Kościelnemu;
 2. rażącego niewywiązywania się z obowiązków.
 3. jest odpowiedzialny za nabożeństwa niedzielne, świąteczne i okolicznościowe,
 4. usługuje sakramentami: Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej oraz wykonuje posługi religijne: konfirmacja, ślub, pogrzeb i inne,
 5. prowadzi wykłady i studia biblijne,
 6. prowadzi lekcje religii, kursy przedkonfirmacyjne, nadzoruje pracę szkoły niedzielnej i przygotowuje z katechetami program szkoły niedzielnej,
 7. sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad letnimi i zimowymi kursami katechetycznymi, organizowanymi przez parafię warszawską
 8. uczestniczy w pracach diakonii parafialnej,
 9. troskliwą opieką otacza małżeństwa mające dzieci w wieku szkolnym, małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej i pary narzeczeńskie,
 10. przygotowuje osoby pragnące przystąpić do naszego Kościoła na podstawie programu, który zatwierdza Kolegium Kościelne,
 11. prowadzi księgi: chrztów, konfirmacji, konwersji, ślubów,
 12. inicjuje różne nowe akcje i przedsięwzięcia mające na celu ożywienie duchowości zboru lub grupy parafian; przy realizacji tych zamierzeń uzyskuje pomoc Kolegium Kościelnego,
 13. inicjuje i popiera działalność ekumeniczną, uczestniczy w przedsięwzięciach międzywyznaniowych, o ile nie stoją one w sprzeczności z zasadami Kościoła, oraz nie koliduje z obowiązkami proboszcza parafii.

W każdym wypadku ostateczna decyzja o skróceniu kadencji należy, po przedstawieniu wniosku przez Kolegium Kościelne, do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru.

Część II. Obowiązki proboszcza

§ 6

Proboszcza obowiązuje nienormowany czas pracy.

§ 7

Proboszcz wypełnia wszystkie przewidziane Agendą gdańską i Prawem wewnętrznym oraz Regulaminem parafii czynności duszpasterskie, honorując w tym zakresie przyjętą w zborze tradycję, a w szczególności:

§ 8

Do obowiązków proboszcza należy pogłębianie wiedzy teologicznej i ogólnej dla podnoszenia swoich kwalifikacji, a także dostarczanie tekstów wydawnictwom kościelnym.

§ 9

Proboszcz przedstawia Kolegium Kościelnemu raz na rok swój program duszpasterski, raz w roku składa na Ogólnym Zgromadzeniu Zboru sprawozdanie z posługi duszpasterskiej w Parafii.

§ 10

W ustalone i podane do ogólnej wiadomości dni i godziny (w tym przynajmniej raz w tygodniu po godz. 16.00) proboszcz urzęduje w swoim gabinecie w budynku parafialnym, przyjmując członków zboru i inne zainteresowane osoby.

§ 11

Proboszcz każdorazowo uzgadnia z Kolegium Kościelnym wszelkie pozaparafialne formy aktywności.

Część III. Prawa proboszcza

§ 12

Proboszcz ma prawo do stałego wolnego dnia w tygodniu w zamian za służbę w niedzielę i święta.

§ 13

Proboszcz ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze zgodnym z Kodeksem pracy w terminie ustalonym z Kolegium Kościelnym i Konsystorzem.

§ 14

Proboszcz ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją pracę, którego wysokość ustala odrębna umowa między nim a Kolegium Kościelnym, uwzględniająca też rozwiązanie problemu mieszkaniowego oraz ubioru służbowego.

Część IV. Przepisy końcowe

§ 15

Zmiana niniejszej wokacji może być dokonana jedynie uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Zboru powziętą zgodnie z zapisem § 52 Regulaminu parafii.

§ 16

Niniejsza wokacja zatwierdzona została uchwałą Ogólnego Zgromadzenia Zboru w dniu 11 czerwca 2005 roku.


Prezentacja Kościoła


Ekumeniczny Chór Kameralny


Diakonia


Dokumenty


Czytelnia


Teologia


Katalog książek


Biblioteka Synodu

Ks. Michał Jabłoński jest proboszczem parafii od roku 2008. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wydziału teologii ewangelickiej New College Uniwersytetu w Edynburgu. Ordynowany na pastora KER 25 maja 1995 r. Przed objęciem parafii warszawskiej służył w parafiach w Pstrążnej i Strzelinie.
tel.: 605 680 557,
e-mail: michal.jablonski@reformowani.org.pl
Pracą parafii kieruje Kolegium Kościelne wraz z proboszczem (pastorem) wchodzącym w jego skład.

Kompleks budynków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie znajduje się przy al. Solidarności, na odcinku między pl. Bankowym, a ul. Jana Pawła II.

Kościół mieści się przy al. Solidarności 74.
Dom zborowy im. Jana Łaskiego przy al. Solidarności 76a

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a
tel.: 22 636 99 45, e-mail: perwarszawa@reformowani.org.pl
Nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
Kancelaria jest czynna w czerwcu
9.00-15.00 - poniedziałek - piątek
niedziela -  po nabożeństwie
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz w święta. Nabożeństwa wieczorne odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 19:00. Wszystkie nabożeństwa odbywają się w kościele przy al. Solidarności 74.

Krzyż łaciński

Jesteśmy chrześcijanami

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
naszym Panem i Zbawicielem.

Pomnik Reformacji w Genewie

Jesteśmy protestantami

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy
z Bożej łaski przez wiarę.

Krzyż Hugenocki

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Wierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie
według Słowa Bożego.