Praca zbiorowa (red. Ewa Jóźwiak, Michał Karski)
Oprawa miękka, s. 200
Rok wydania: 2018
Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Biblioteka JEDNOTY
ISBN: 978-83-929269-5-5
(25 zł)

Książka została wydana z okazji setnej rocznicy zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w kontekście ewangelicyzmu. To, co się wtedy działo w życiu ewangelików w Polsce i w Europie, wpisywało się w ówczesne wydarzenia społeczno-polityczne i miało też konsekwencje w latach kolejnych. Uformowanie się po pierwszej wojnie światowej nowych państw stało się przyczyną reorganizacji życia kościelnego. W państwie polskim istniało kilka Kościołów ewangelickich, zróżnicowanych narodowo i często skonfliktowanych. Jednocześnie dwudziestolecie międzywojenne to czas rozwoju ruchu ekumenicznego i stosunkowo prężnej działalności diakonijnej. Doświadczenie pierwszej wojny światowej było zaś niezwykle ważne dla rozwoju nowego nurtu w teologii ewangelickiej – teologii dialektycznej.

Historia tamtych lat może być też dobrym punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym życiem społecznym, politycznym czy kościelnym. Co to znaczy być dzisiaj patriotą? Jakie powinny być relacje większości z mniejszościami? Jaka jest odpowiedź Kościołów i chrześcijan na współczesne wyzwania życia społecznego? Obecnie żyjemy w zupełnie innej sytuacji niż sto lat temu, jednak pewne problemy zostały – nacjonalizm, nierówności społeczne, dyskryminacja niektórych mniejszości.

Niniejsza książka stanowi zbiór artykułów kilkunastu autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy. Większość tekstów to opracowania historyczne, omawiające sytuację ewangelików u progu polskiej niepodległości i w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie brakuje też jednak refleksji publicystycznej z odniesieniem do współczesności. Do tych analiz dołączony został wybór tekstów źródłowych: ewangelickich deklaracji, memoriałów, pism do urzędów, kazań – w większości pochodzących z lat 1915–1927.

Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest wkładem polskich ewangelików w refleksję nad jubileuszem zakończenia pierwszej wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.