22 luty 2020

Niedziela Przedpostna – Estomihi
Ps 31,2-9.16-17 Am 5,21-24 1 Kor 13,1-13
Kaz.: Łk 18,31-43

W ósmą rocznicę śmierci wspominamy ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 listopada 1956 r. w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 23 lutego 2012 roku w wieku 56 lat. Ks. Lech Tranda był duchownym naszego Kościoła, proboszczem zboru warszawskiego, pastorem parafii w Kleszczowie. Służbę w Kościele rozpoczął w 1981 roku jako kaznodzieja świecki zborów w Kucowie, Żyrardowie i Kleszczowie. W 1991 roku został ordynowany w parafii w Kleszczowie, a w 1996 roku wybrany proboszczem parafii warszawskiej i służbę tę pełnił do roku 2008.
Był również radcą duchownym Konsystorza, przewodniczącym ds. Mediów naszego Kościoła, redaktorem naczelnym „Jednoty”, członkiem Komisji bioetycznej przy Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu i wiceprzewodniczącym Tymczasowej Rady Zarządzającej Komitetu Krajowego UNICEF-Polska. Pamiętamy Go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca, otwartości i bezpośredniości, niosącego natychmiastową pomoc potrzebującym.
Wdzięczni Bogu za życie i pracę ks. Lecha wspominamy Go łącząc się z Jego Rodziną i Przyjaciółmi!

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w przyszłą niedzielę, 1 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dziś po nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się w domu parafialnym spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary – predestynacja” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy!
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 26 lutego. Spotkanie medytacyjne w najbliższą środę rozpocznie się o godz. 19.00.
6. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Dziś wieczorem, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert organowy w ramach Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych. Wystąpi Erich Türk z Klużu-Napoki. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
8. Zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej odbędą się w niedzielę, 1 marca, po nabożeństwie.
9. W poniedziałek, 2 marca, o godz. 18.00, odbędzie się w naszym kościele cykliczne nabożeństwo ekumeniczne. Zapraszamy!
10. Kobiety wszystkich wyznań zapraszają na nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy w piątek, 6 marca, o godz. 18.00 do Kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy przy Pl. Małachowskiego 1.
11. Kolegium Kościelne zwołuje na sobotę, 21 marca br., wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które rozpocznie się o godz. 10.30, a zakończy o godz. 15.00. W czasie zebrania będą m.in. wybierani delegaci na Synod i członkowie Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienia będą rozsyłane w tym tygodniu. Zgodnie z Regulaminem Parafii czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacili składkę parafialną za ubiegły rok. Protokół poprzedniego zebrania jest do wglądu w kancelarii parafii.
12. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
13. Ze względu na konieczność wycofania się jednego z uczestników wycieczki do Izraela, która odbędzie się w dniach 20-27 kwietnia br., istnieje wolne miejsce dla osoby chętnej do udziału w wyjeździe. Prosimy o kontakt z kancelarią parafii lub z p. Wojciechem Baranem.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 526 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.